Care of Business Executive Women

(for information about the program in English please click here)

Med finansiering från Tillväxtverket bygger vi nu vidare på den erfarenhet som vi inom Impact Invest har vad gäller stöd till entreprenörer. Inom vårt program Care of Business har vi tidigare givit stöd till ett 60-tal nyanlända och sociala entreprenörer. Vi har även stöttat kvinnor födda utanför EU, som vill starta företag, och etablerade kvinnliga entreprenörer bosatta i Mellanöstern och Norra Afrika i frågor kring ledarskap, teambildning, finansiering och affärsplanering.

Under kommande två år vänder vi oss till etablerade kvinnliga företagare och företagsledare som bor i Sverige, men är födda utanför Europa. Kvinnor som redan driver företag och som vill att företaget skall växa, men upplever att det finns hinder för denna tillväxt, kommer få olika former av stöd – individuellt utformad coachning i olika frågor, tematiska workshops kring ledarskap, partnerskap och finansiering, samt mentorsstöd. Syftet är att bidra till att bearbeta deras hinder för tillväxt.

Förutsättningarna att driva företag skiljer sig åt markant mellan kvinnor och män, vilket syns tydligt i kvinnliga företagares tillgång till kapital – en förutsättning för många företag att växa. Vårt program är kopplat till Tillväxtverkets önskan om att hitta nya effektiva verktyg att adressera denna obalans på. Därmed finns även förutsättningar för oss att synliggöra de svårigheter som kvinnliga företagare i allmänhet, och kvinnliga företagare födda utanför Europa i synnerhet, möter i sitt företagande och att lyfta dessa för en diskussion på högsta näringspolitiska policynivå.

Du som är utlandsfödd, kvinnlig entreprenör i Stockholmsregionen, och som vill växa är välkommen på någon av våra informationsträffar där vi kommer berätta mer om innehåll och upplägg. Träffarna hålls på Klustret, Birger Jarlsgatan 58 i Stockholm två kvällar i januari:

– 8 januari 16:00-18:00 och

– 9 januari 16:00-18:00


För mer information om detta program kontakta Lena Eriksson Åshuvud på lena.ashuvud@impactinvest.se.

Om Impact Invest:Impact Invest är en intermediär och rådgivare, som verkar för att öka kapital och tillväxtstöd till samhällsentreprenörer. Vi är ett socialt företag som återinvesterar majoriteten av vinsten i detta syfte. Vi började 2012 som ett nätverk för affärsänglar, stiftelser och privata investmentbolag. Sedan hösten 2016 driver vi även acceleratorer för entreprenörer under namnet Care of Business. Läs mer om oss och vad vi gör på www.impactinvest.se.